PostHeaderIcon Wizja i misja szkoły

WIZJA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM z Oddziałami Dwujęzycznymi w ROGACH
Nasza szkoła:
- dba o wszechstronny rozwój ucznia,
- przygotowuje Go do dalszej nauki, życia w rodzinie i otaczającym społeczeństwie,
- posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę – przyjazną dziecku i otwartą na potrzeby środowiska,
- dysponuje dobrą bazą lokalową,
- wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich,
- dąży, aby absolwent był świadomym członkiem narodowej wspólnoty społecznej.
 M I S J A SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM z Oddziałami Dwujęzycznymi w ROGACH
W naszej szkole uczymy, wychowujemy i stwarzamy bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Przygotowujemy Go do dalszej nauki i życia w zmieniającej się rzeczywistości.
W swojej pracy kierujemy się ogólnoludzkim systemem wartości, dobrem dziecka oraz wspieramy rodzinę w wychowaniu.
Pielęgnujemy tradycje środowiska, narodu i państwa, kształtując prawego Polaka.