Instrukcje dla redaktorów

PostHeaderIcon Kontakt

Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Konfederatów Barskich w Rogach

Rogi, ul. Szkolna 2

38-430 Miejsce Piastowe
 
telefon: 134339273
tel. kom: 781909187

strona www: www.gimnazjumrogi.pl
e-mail: [email protected]
 

PostHeaderIcon Instrukcja wstawiania galerii

0. Zaloguj się

Image

1. Wejdź: Dodaj zawartość | galeria zdjęć
2. Wpisz tytuł galerii i wybierz kategorię zawartośći
3. Kliknij zachowaj
4. Edytuj galerię zdjęć
5. Kliknij Multiple uploads
5. Dodaj zdjęcia
6. Kliknij zachowaj
7. Zaznacz "na stronie głównej" w opcjach publikacji
8. Kliknij zachowaj

PostHeaderIcon System oceniania

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
w SPOŁECZNYM GIMNAZJUM
W ROGACH

 

I. Ustalenia ogólne

§ 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na:

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,
2) rozpoznawaniu i formułowaniu oceny poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,
3) wyrażaniu opinii o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej.

§ 3. Ocenianie szkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych na Podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności uznanych za priorytetowe w statucie szkoły według skali i w formach przyjętych w szkole,
3) zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
4) przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.

§ 4. Ocenianie wewnątrzszkolne wyraża się poprzez:

1) oceny bieżące ( cząstkowe ) z wyjątkiem zachowania,
2) oceny klasyfikacyjne śródroczne ustalone raz w roku,
3) oceny klasyfikacyjne roczne.

§ 5.

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający oce-
nę winien ją uzasadnić.
3. Szczegółowych informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowane-
go programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, rodzice
(prawni opiekunowie) mogą zasięgnąć osobiście u nauczyciela przedmiotu. Szczegóło-
we informacje dotyczące zasad oceniania są też do wglądu u wychowawcy.
4. Szczegółowe kryteria ocen z różnych przedmiotów regulują „Przedmiotowe zasady
oceniania” opracowane i ustalone przez zespoły przedmiotowe.

§ 6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pe-
dagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosun-
ku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty roz-
wojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.

§ 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 8.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wy-
chowania fizycznego. .
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor
szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych
zajęciach - wydanej przez lekarza.

§ 9. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

II. Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów

§ 10. Ocenianie cząstkowe (bieżące) ma na celu gromadzenie informacji o bieżących
postępach ucznia, ujawnia aktualny stan wiedzy i wskazuje kierunki rozwoju.

§ 11. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być
dokonywana według przedstawionych na początku roku szczegółowych
wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć.

§ 12. Uczeń może być zobowiązany do zaliczenia niektórych sprawdzianów, ćwiczeń, partii
materiału itp. ważnych dla realizacji celów edukacyjnych, w przypadku nieobecności
na zajęciach. Zakres i formy zaliczeń ustala nauczyciel na początku roku szkolnego.

§ 13.

1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności:
a) pisemne prace klasowe i zadania domowe,
b) odpowiedzi ustne,
c) konkursy
d) wytwory pracy,
e) testy sprawnościowe.

2. Prace pisemne, oceniane w systemie punktowym, przelicza się poprzez skalę pro-
centową w sposób następujący:

100 % - 90 % bardzo dobry
80 % - 89 % plus dobry
70 % - 79 % dobry
60 % - 69 % plus dostateczny
50 % - 59 % dostateczny
40 % - 49 % dopuszczający
0 % - 39 % niedostateczny
3. Punkty dodatkowe i ocena plus bardzo dobry oraz celujący mogą być przyznawane
wyłącznie tym uczniom, którzy spełniają kryteria oceny bardzo dobrej.

§ 14. Szczegółowe zasady organizacji form oceniania:

1) Prace klasowe (klasówki, testy):
- są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem i jednocześnie wpisane do
dziennika,
- są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
- całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są dwa tygodnie wcześniej,
- w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie
uzgodnić z klasą przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia,
- w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone tylko dwie prace klasowe,
oraz jedna w obrębie tej samej grupy profilowanej (nie dotyczy klasówek
poprawkowych),
- poprawiona klasówka (test) jest zwracana uczniowi do 2 tygodni od jej napisania
(termin może być przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy),
- jeżeli klasówka (test) jest przeprowadzona pod koniec roku lub semestru, to termin jej
przeprowadzenia i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń znał ocenę na
10 dni przed klasyfikacją.
2) Kartkówki:
- są formą sprawdzania wiadomości wszystkich uczniów z ostatniej jednostki tematycznej
lub ostatnich trzech lekcji; w zależności od specyfiki przedmiotu trwają do 20 minut
– są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu;
- zgłoszenie nie przygotowania przed lekcją nie zwalnia ucznia z pisania kartkówki
(w razie otrzymania oceny niedostatecznej nie wpisuje się jej do dziennika).
3) Pisemne prace domowe:
- uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego i zaprezentowania go w terminie
uzgodnionym z nauczycielem,
- uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania (zasady ustala nauczyciel na początku
roku szkolnego),
- brak zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej,
- nauczyciel ma obowiązek poprawy oddanej pracy w ciągu trzech tygodni, po tym
terminie nie wpisuje się ocen nie satysfakcjonujących ucznia.
4) Odpowiedzi ustne:
- są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
- lekcja powtórzeniowa z większej partii materiału podlega takim samym zasadom organizacyjnym jak praca klasowa.
5) Konkursy:
- ocenia się wg ustalonych regulaminów.
6) Wytwory prac:
- wg kryteriów ustalonych przez danego nauczyciela.
7). Testy sprawnościowe:
- służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia,
- postępy premiowane są oceną wg kryterium podanego przez nauczyciela.

§ 15. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną na prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek okazać zainteresowanym.
Szczegółowe zasady udostępniania prac określa nauczyciel na początku roku szkolne-
go, w którym pisany był sprawdzian.

§ 16. Uczeń ma prawo:

- zgłoszenia nieprzygotowania do przedmiotu na lekcjach i zajęciach profilowanych bez
podania przyczyny raz w ciągu jednego semestru (nie dotyczy zapowiadanych
lekcji powtórzeniowych – ustnych i pisemnych);
- zgłoszenia nie przygotowania bez adnotacji w dzienniku,
a) z każdego przedmiotu na najbliższej lekcji po chorobie,
b) przez okres trzech dni po chorobie trwającej więcej niż dwa tygodnie,
- po długiej chorobie uczeń ma prawo do ustalenia harmonogramu pierwszych odpo-
wiedzi i sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów,
- poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu,
- do uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów,
- wglądu w swoją pracę.

§ 17.

1. Nieprzygotowania do zajęć mogą być zgłoszone na każdej lekcji przez dowolną
liczbę uczniów.

 

III. Skala ocen, zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

§ 18. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia różnorodne formy aktywności
aktywności ucznia, w tym różne formy sprawdzianów wiedzy i umiejętności
(pisemne i ustne). W ocenie klasyfikacyjnej ocenia się różne płaszczyzny życia szkol-
nego.

§ 19.

1.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć eduka-
cyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasy-
fikacyjnych.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego
dzieląc rok szkolny na dwa semestry - ocenę śródroczną nazywać się będzie seme-
stralną.

3. Semestr zimowy kończy się w drugim tygodniu stycznia oceną klasyfikacyjną ze
wszystkich przedmiotów i oceną zachowania.

4. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 20. Oceny bieżące (cząstkowe) ustala się według następującej skali:

Stopień / Oznaczenie czytelne / Skrót literowy

 • celujący 6 cel
 • plus bardzo dobry + 5 +bdb
 • bardzo dobry 5 bdb
 • minus bardzo dobry - 5 - bdb
 • plus dobry +4 +db
 • dobry 4 db
 • minus dobry - 4 - db
 • plus dostateczny + 3 +dst
 • dostateczny 3 dst
 • minus dostateczny - 3 - dst
 • plus dopuszczający + 2 +dp
 • dopuszczający 2 dp
 • minus dopuszczający - 2 - dp
 • plus niedostateczny + 1 +nd
 • niedostateczny 1 nd

Ocenę z plusem może otrzyma uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny niższej (ustalone
dla danego przedmiotu) i niektóre kryteria oceny wyższej.

§ 21. Oceny bieżące semestralne ustala się według następującej skali:

Stopień / Oznaczenie czytelne / Skrót literowy

 • celujący 6 cel
 • bardzo dobry 5 bdb
 • dobry 4 db
 • dostateczny 3 dst
 • dopuszczający 2 dp
 • niedostateczny 1 nd

§ 22.

1.Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne
według skali stopni szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
Nie dotyczy to wychowania fizycznego, z którego na podstawie decyzji dyrektora
uczeń został zwolniony.

2.Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną jeżeli był obecny na przynajmniej połowie
zajęć z danego przedmiotu w danym okresie klasyfikacyjnym. Uczeń zwolniony
czasowo z wychowania fizycznego przez okres krótszy niż połowa semestru winien
być klasyfikowany.

3. Uczeń, który był nieobecny na ponad połowie zajęć przewidzianych planem naucza-
nia jest nieklasyfikowany, chyba że je zaliczył w terminie i zakresie ustalonym przez
nauczyciela.

§ 23.

1.Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia oceny cząstkowe z całego roku
szkolnego.
2.Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym
roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen według skali jednolitej we wszystkich szkołach.
3. Wyniki klasyfikacji rocznej zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 24. Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali:

 

Stopień /Oznaczenie cyfrowe

 • celujący 6
 • bardzo dobry 5
 • dobry 4
 • dostateczny 3
 • dopuszczający 2
 • niedostateczny 1

§ 25.

1. Najpóźniej na 4 tygodnie przed klasyfikacją wychowawca organizuje zebranie z rodzicami, na którym przekazuje informacje o bieżących postępach uczniów. Rodzice
(prawni opiekunowie) mają obowiązek w tym spotkaniu uczestniczyć.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 10 dni przed posie-
dzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej ustalają propozycje ocen
śródrocznych lub rocznych.

3. Jeżeli zaistnieją uzasadnione przypadki obniżenia oceny w ostatnim tygodniu przed
klasyfikacją, nauczyciel zmieniający ją zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania ucznia.

§ 26.

1.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia eduka-
cyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

2. Oceny klasyfikacyjne ustalone zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania są ostateczne.

3. W szczególnych przypadkach uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć
wniosek o komisyjne ustalenie oceny. Zasady ubiegania się i przeprowadzenia takiego
egzaminu reguluje § 36-39.

§ 27.

1. Uczeń, który otrzymał ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego oceny
wyższe od niedostatecznej jest promowany do następnej klasy względnie kończy
szkołę.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczniowie nieklasyfikowani oraz uczniowie, którzy na koniec roku otrzymali oceny
niedostateczne mogą w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości egza-
minów klasyfikacyjnych i poprawkowych (opisanych w rozdziale V).

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego ( § 43-45)

6. Uczeń, który nie został sklasyfikowany i nie otrzymał zgody na egzamin klasyfika-
cyjny lub go nie zdał, nie otrzymuje promocji.

7. W szczególnych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej, uczeń, który otrzymał
w klasyfikacji rocznej jedną ocenę niedostateczną, może być promowany do
klasy programowo wyższej( dotyczy uczniów klas pierwszych i drugich).

IV. Ocena zachowania.

§ 28.

1. Ustalenia ogólne:

Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm ety-
cznych.
- udział w Edukacyjnym Projekcie Gimnazjalnym
2. Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się wg następującej skali:
- wzorowe, - wz
- bardzo dobre, - bdb
- dobre, - db
- poprawne, - pop
- nieodpowiednie, - ndp
- naganne, - ng
§ 29.

1. Zasady ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania:
Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
- wypełnianie obowiązków szkolnych: systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
- punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, respektowanie za-
rządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczyciela, sumienność i systematyczność
w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia szkolnego,
- aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy, na terenie klasy, szkoły i środowi-
ska, organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę orga-
nizacji działających na terenie szkoły,
- kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną, kulturę słowa, okazywanie szacunku doro-
słym, zachowanie w miejscach publicznych, stosunek do rówieśników – tole-
rancja i poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,
- kreowanie swojej osobowości: rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażo-
wanie w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie własnych osiągnięć na
szerszym forum, udział w konkursach, olimpiadach, itp., nieuleganie nałogom,
dbałość o zdrowie, higienę i estetykę.
2. Wychowawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić ocenę zachowania na
prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

§ 30. Tryb ustalania oceny zachowania:
1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na co najmniej 10 dni przed konfe-
rencją klasyfikacyjną.
2. Ocenę konsultuje z zespołem uczniowskim – każdy uczeń ma prawo wyrażać
własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów.
3. Nauczyciele uczący w klasie zobowiązani są na bieżąco przekazywać uwagi do-
tyczące zachowania poszczególnych uczniów na swoim przedmiocie, inni – na
temat zachowania zaobserwowanego w czasie dyżuru, na zajęciach pozalekcyj-
nych, itp.
4. Ostateczną wersję oceny zachowania wychowawca przedstawia klasie nie
później niż tydzień przed klasyfikacją.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanej ro-
cznej ocenie zachowania na specjalnym zebraniu zgodnie z procedurą opisaną
w § 25.2.
6. W przypadku uznania oceny zachowania za krzywdzącą, uczeń lub
jego rodzice (opiekunowie), mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z umo-
tywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny, nie później jednak, niż na
5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
7. Dyrektor może zobligować wychowawcę do powtórnej konsultacji z podmiota-
mi wymienionymi w punkcie 2-4 i przedstawia opinię w tej sprawie na posie-
dzeniu Rady Pedagogicznej.
8. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rada Pedagogiczna, po zapoznaniu się z mo-
tywacją strony wnoszącej odwołanie i opinią wychowawcy może podwyższyć
lub utrzymać ocenę zachowania.
9. Jeśli, w uzasadnionych przypadkach, w okresie od ustalenia oceny do konferen-
cji klasyfikacyjnej zaistnieją okoliczności zmuszające wychowawcę
do obniżenia oceny zachowania do najniższej, jest on zobowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym ucznia i uzasadnienia swojej decyzji.
10. Kryteria oceny projektu edukacyjnego:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
-wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego projektu, wzorowo pełnił swoją funkcję w zespole, wspierał działania innych członków zespołu.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu, samodzielnie wykonywał powierzone zadania, bezkonfliktowo współpracował w zespole.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, współpracował w zespole.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zrealizował żadnego
z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego przez pozostałych członków zespołu, często opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonał żadnych zadań, celowo utrudnił pracę innym.
Ocena z projektu edukacyjnego jest uwzględniana przy wystawianiu oceny semestralnej.

§ 31. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:
- postrzegany jest przez nauczycieli jako wzór,
- przyczynia się do utrwalania dobrego imienia szkoły reprezentując ją w kon-
kursach, olimpiadach, zawodach, turniejach itp.
- wykazuje szczególną sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
- cechuje się wrażliwością w stosunku do drugiego człowieka, jest uważny w swoim
zachowaniu wobec innych za wzór do naśladowania.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej, a ponadto:
- wykazuje inicjatywę w pracy na terenie klasy lub szkoły.
- aktywnie przeciwdziała negatywnym postawom,
- jego postawę cechuje kultura osobista i kultura słowa,
- ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- przestrzega ustaleń zawartych w Statucie Szkoły,
- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,
- systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych,
- regularnie usprawiedliwia nieobecności,
- sumiennie spełnia dyżury klasowe i szkolne,
- szanuje mienie szkoły,
- okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,
- wnosi duży wkład pracy w uzyskanie ocen przedmiotowych ( niekoniecznie naj-
wyższych) – pracuje na miarę swoich możliwości,
- jest punktualny,
- wykazuje życzliwość i chęć pomocy innym, jest tolerancyjny.

Nie może otrzymać oceny dobrej uczeń, który ma więcej niż 2 dni nieusprawiedliwione.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
Uchybia niektórym kryteriom oceny dobrej, a w szczególności:
- nie dość sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w Karcie
Praw i Obowiązków Ucznia,
- wykazuje brak systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia oraz w przygotowaniu
się do lekcji,
- nie usprawiedliwia w terminie nieobecności,
- wykazuje małe zaangażowanie w pracy nad własnym rozwojem,
- nie zależy mu na opinii klasy i szkoły,
- w odczuciu klasy i wychowawcy za mało angażuje się w życie klasy i szkoły,
- zastrzeżenia budzi jego kultura osobista,
- jest bierny wobec negatywnych postaw,
Nie może uzyskać oceny poprawnej uczeń, który ma więcej niż 3 dni nieusprawiedliwione.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w karcie Praw i Obowiązków
Ucznia, w szczególności:
- wagaruje,
- lekceważy regulaminy i zarządzenia,
- nie dba o dobre imię klasy i szkoły,
- nie respektuje zasad współżycia społecznego i norm etycznych,
- zachował się arogancko w stosunku do osoby dorosłej,
- posługuje się wulgarnym słownictwem,
- dopuścił się świadomego zniszczenia mienia szkolnego,
- przejawia zachowania agresywne.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- świadomie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, a także udowodniono mu:
- kradzież w szkole jak i poza,
- szantaż w stosunku do innych uczniów czy nauczycieli,
- spożywanie alkoholu,
- posiadanie lub spożywanie narkotyków,
- inne czyny prawnie karalne.
Otrzymanie oceny nagannej jest jednoznaczne z usunięciem ucznia ze szkoły.

§ 32. Ustalenia końcowe:
1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych i promocję
do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły
2. Uczeń, który ponownie otrzymał naganną ocenę zachowania może być skre-
ślony z listy uczniów.

 

V. Egzaminy wewnętrzne

A. Szkolny egzamin komisyjny

§ 33. Umotywowany wniosek o komisyjne ustalenie oceny ze wskazaniem nieprawidłowości
w jej ustaleniu wraz ze wskazaniem stopnia, który zdaniem odwołującego się
ucznia, winien otrzymać może złożyć uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).
1. Wniosek może dotyczyć oceny z co najwyżej dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Prawo złożenia wniosku nie przysługuje w przypadku gdy uczeń opuścił z przyczyn
nieusprawiedliwionych co najmniej 5 dni.
3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed posiedzeniem
Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.
4. Dyrektor po zbadaniu zarzutów oraz uzyskaniu pozytywnej , popierającej wniosek,
opinii samorządu klasowego, może podjąć decyzję o wyznaczeniu egzaminu komi-
syjnego i wyznaczając termin jego przeprowadzenia przed klasy-
fikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 34. W celu przeprowadzenia szkolnego egzaminu komisyjnego dyrektor powołuje
komisję w składzie:
1) dyrektor, jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

§ 35

1. Szkolny egzamin komisyjny ma formę pisemną lub ze względu na specyfikę
zajęć edukacyjnych – ćwiczeń praktycznych.
2. Zagadnienia do egzaminu przygotowuje nauczyciel uczący zgodnie z przyjętymi
wymaganiami, opiniują członkowie komisji, a zatwierdza przewodniczący komisji.
W przypadku wątpliwości, przewodniczący może zasięgnąć opinii nauczycie-
la metodyka lub innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
3. Z egzaminu sporządza się protokół, który wraz z podaniem i pracą ucznia
przechowuje się w szkole przez dwa lata.
4. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie na egzamin jest równoznaczne z utrzy-
maniem oceny proponowanej przez nauczyciela.

§ 36.

1. Egzamin, o którym mowa w § 28 przeprowadza się z uwzględnieniem zasad okre-
ślonych w § § 31-33
2. Od oceny wystawionej w trybie niniejszego paragrafu odwołanie nie przysługuje.

 

B. Egzamin klasyfikacyjny.

§ 37.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć eduka-
cyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 38.

1. Egzamin klasyfikacyjny organizuje się dla ucznia:
1) nie klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
2) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych – na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), o ile Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na egzamin klasyfikacyjny,
3) realizującego na podstawie innych przepisów naukę języka obcego poza szkołą,
4) przyjętego do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w innej szkole – zajęć edukacyjnych, których nie realizował w poprzedniej szkole i których nie może uzupełnić w ramach zajęć edukacyjnych; zakres tego egzaminu ustala dyrektor szkoły określając warunki przyjęcia do danej klasy,
5) realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
6) spełniającego na podstawie odrębnych przepisów obowiązek nauki poza szkołą,
przyjętego do szkoły ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej.

2. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje zespół
w składzie:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek ze-
społu.

3. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), wy-
wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego, nie później niż tydzień przed zakończe-
niem danego roku szkolnego. Egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze odbywa
się przed feriami zimowymi.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej – ze względu na specyfikę
zajęć edukacyjnych – w formie ćwiczeń praktycznych.
5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a opiniuje członek zespołu.
W przypadku braku zgody między członkami zespołu, dyrektor może zlecić przygoto-
wanie pytań przez innego nauczyciela. Stopień trudności pytań (zadań) powinien
być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen obowiązujących w zakresie danych
zajęć edukacyjnych.
6. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół: skład zespołu, termin egzaminu, pytania
(ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu – stopień ustalony
przez zespół.
7. Niezgłoszenie się na egzamin w terminie uzgodnionym przez dyrektora, ucznia i rodziców
(prawnych opiekunów), bez wcześniejszego usprawiedliwienia, jest równoznaczne z wy-
stawieniem oceny niedostatecznej.

§ 39.

1. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, wymie-
nionego w § 39, uczeń lub jego rodzice mogą odwoływać się w terminie trzech dni od
daty egzaminu do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie może dotyczyć co najwyżej dwóch ocen niedostatecznych.
3. Uwzględniając odwołanie, dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia komisyj-
nego egzaminu klasyfikacyjnego w składzie:
1) dyrektor jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako
członek komisji
4. Egzamin, o którym mowa w punkcie 3, przeprowadza się z uwzględnieniem zasad
ślonych w 4-7.
5. Od oceny wystawionej w trybie niniejszego paragrafu odwołanie nie przysługuje.

C. Egzamin poprawkowy.

§ 40.

1.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2.W wyjątkowych przypadkach, podyktowanych w szczególności sytuacją losową
ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
zajęć edukacyjnych.
§ 41. 1.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzami-
nu z informatyki, wychowania fizycznego lub innych zajęć edukacyjnych, których
programy przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), z których egzamin powi-
nien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń bądź zadań praktycznych.
2.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.

Zatwierdzono: 10.01.2012 r.

Dyrektor szkoły                  Rada Pedagogiczna

 

Załącznik: 

PostHeaderIcon Statut